Авторизація

» » » Законодавча еквілібристика ставить під сумнів можливість звільнення суддів за наслідками кваліфікаційного оцінювання

Законодавча еквілібристика ставить під сумнів можливість звільнення суддів за наслідками кваліфікаційного оцінювання

Конституційна судова реформа, яка була пов’язана із змінами та доповненнями до Конституції відповідно до Закону №1401-VIII від 02.06.2016 року привнесла низку новацій щодо врегулювання питання статусу суддів. Однією з таких стало кваліфікаційне оцінювання та можливість звільнення судді, у разі виявлення за його результатами невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмови від такого оцінювання.
Згідно інформації ВККС, за результатами співбесід першої тисячі суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання
17 визнано такими, що не відповідають займаній посаді.
Хоча ВРП ще не звільняла суддів з посади з підстав непроходження кваліфікаційного оцінювання, вже цілком очевидно, що це реформаторське «ноу–хау» на шляху «очищення судової влади «по-новому» містить низку суттєвих недоліків.
Сумнівна підстава для звільнення
Так, відповідно до підпункту 4 пункту 16-1 Розділ XV «Перехідні положення» Конституції України, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.
Водночас у статті 126 Конституції України така підстава для звільнення судді відсутня.
На хибність такого підходу законодавця та його негативні правові наслідки, звертали увагу й судді Конституційного Суду України, надаючи висновок у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
У низці окремих думок суддів КСУ вказується, що саме в основному тексті Конституції України, а не в розділі XV "Перехідні положення" мають бути вичерпно визначені підстави для звільнення судді з посади. Така думка підтверджується правовою позицією Конституційного Суду України, за якою в Основному Законі України закріплено вичерпний перелік підстав для звільнення судді з посади, що унеможливлює законодавче розширення чи звуження цього переліку (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013). Підстави для звільнення судді з посади за своєю правовою природою є складовими гарантій незалежності і недоторканності суддів.
Особливість такої сумнівної підстави для звільнення судді з посади як виявлення невідповідності судді займаній посаді за результатами оцінювання зумовлюється не лише тим, що вона, передбачена не статтею 126 Конституції України, яка містить вичерпний перелік підстав для звільнення судді, а розділом XV "Перехідні положення" Основного Закону України, а й тим, що фактично вона є наслідком лише оцінювання, а не результатом дисциплінарного чи кримінального провадження.
Відповідно до пункту 23 Декларації щодо принципів незалежності судової влади (Хорватія, 14 жовтня 2015 року) «оцінювання суддів може .. . виявляти питання, у яких слід удосконалюватися, та визначати претендентів на підвищення по службі; воно не може слугувати приводом . . для звільнення з посади». Пунктами 29 і 44 Висновку Консультативної ради європейських суддів від 24 жовтня 2014 року № 17 передбачено, що держави-члени мають чітко відрізняти оцінювання від дисциплінарних заходів та проваджень; звільнення з посади не повинне бути наслідком самого негативного оцінювання, а має відбуватися лише у випадку серйозного порушення дисциплінарних норм чи кримінального законодавства або в разі, коли об'єктивні результати прямо підтверджують нездатність чи небажання судді виконувати свої суддівські обов'язки на мінімально прийнятному рівні. У Висновку Венеціанської комісії щодо пропозицій стосовно внесення змін до проекту закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів від 10 грудня 2013 року № 747/2013 зазначено, що . . . «питання звільнення суддів мають вирішуватися лише в окремих випадках шляхом ефективного дисциплінарного провадження (пункт 48)». Наведене дає підстави стверджувати, що звільнення судді з посади не може відбуватися лише за наслідками кваліфікаційного оцінювання.
Окрім цього, в Законі про судоустрій і статус суддів наголошується, що суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України (ст.112 Закону). А в частині першій статті 106 цього Закону встановлено, що однією із підстав, за якими суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, є «непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання є підставою саме для дисциплінарної відповідальності» ( п.14).
Припинення повноважень
Підпунктом 2 пункту 16-1 Розділ XV «Перехідні положення» Конституції України визначено, що повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом.
При цьому, знов-таки в статті 126 Основного Закону України відсутня така підстава припинення повноваження судді як «у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено». Хоча раніше, до внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, така підстава як «закінчення строку, на який його обрано чи призначено» була визначена, серед переліку випадків, коли суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив.
В свою чергу, в статті 119 Закону про судоустрій і статус суддів знов наголошується, що повноваження судді припиняються виключно з підстав, визначених частиною сьомою статті 126 Конституції.
Водночас, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням такого строку, можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, встановленому цим Законом.
Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.
Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Водночас, згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про Вищу раду правосуддя», питання про звільнення судді у зв’язку з не підтвердженням здатності здійснювати правосуддя розглядаються на засіданні Вищої ради правосуддя в пленарному складі на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону («Звільнення судді з посади за особливими обставинами»).
Окрім цього, вказується, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України».
Вся ця «законодавча еквілібристика», серед іншого, обумовила звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду України з відповідним поданням щодо відповідності (конституційності) окремих положень пунктів розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VІІІ (серед яких пункти про кваліфоцінювання та звільнення суддів – п’ятирічок) положенням статті 6, частин першої, другої статті 8, частини другої статті 19, частин першої, другої статті 24, частин першої, другої статті 55, частин першої, п’ятої, шостої статті 126 Конституції України.
В конституційному поданні зазначається, що пунктами 14 і 17 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» створено нову самостійну норму щодо поведінки суддів, у яких сплинув п’ятирічний строк призначення, та стосовно участі їх у конкурсі, у зв’язку із чим створюється правова невизначеність між основними положеннями «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 1402, що суперечить частині першій статті 8, частинам першій, п’ятій і шостій статті 126 Конституції України.
Пунктом 17 визначено обов’язковий конкурс для суддів, що були призначені вперше на п’ятирічний строк, порушено міжнародні стандарти судочинства, оскільки скасовано набутий відповідно до таких стандартів та Конституції України статус судді з підстав, не передбачених Основним Законом України, що також ставить у нерівне становище суддів України, які мають однаковий правовий статус.
Пленум Верховного Суду України зауважує, що положення абзацу другого пункту 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402, згідно з яким виявлення за результатами оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або до такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, - фактично означають додаткову підставу для звільнення суддів не передбачену Основним Законом України.
На переконання Пленуму Верховного Суду України, звільнення судді з посади не повинно бути наслідком власне негативних результатів будь-якого конкурсу чи/або оцінювання, факту ліквідації чи реорганізації суду, а має відбуватися лише за результатами дисциплінарного чи кримінального провадження після проведення належної процедури та на основі підтверджених даних.
Ухвалою КСУ відкрито конституційне провадження у справі, розгляд якої не завершено.
ЄСПЛ у перспективі?
Таким чином, питань більше ніж відповідей. Чи може ВККС вносити подання про призначення суддів, строк повноважень яких закінчився і які підтвердили здатність здійснювати правосуддя за результатами кваліфоцінювання та відповідають займаній посаді – без конкурсу? Які наслідки не призначення цих суддів ВРП, якщо, наприклад, голосів членів ВРП для прийняття рішення не вистачило?
У разі, якщо подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності буде ґрунтуватися на обставинах, які перевірялися в порядку дисциплінарного провадження ВРП і за результатами якого суддю не було притягнуто навіть до дисциплінарної відповідальності, чи буде правомірним звільнення Вищою радою такого судді, і відповідно до якої підстави, визначеної Основним Законом України його буде звільнено? Що чекатиме на таких осіб, у разі коли рішення ВРП про звільнення не набере достатньої кількості голосів для ухвалення?
Цілком очевидно, що було б корисним, щоб такі судді, які знаходитимуться у «підвішеному стані» з вини недолугих законодавців здійснювали правосуддя, розвантажуючи тим самим своїх колег.
В будь-якому випадку, аналіз вищевикладеного, дає підстави стверджувати, що правове регулювання звільнення суддів з посади у зв’язку з так званою «невідповідністю судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності за результатами оцінювання» суперечить не лише конституційним гарантіям правового статусу судді щодо їх незалежності та заборони впливу на суддів у будь-який спосіб, а й принципам верховенства права, пропорційності, справедливості та правової визначеності, що кінець-кінцем призведе до чергової хвилі позовів до Європейського суду, компенсація за виграш справ в якому буде сплачуватися саме за рахунок пересічних громадян - платників податків, а не «диво - реформаторів».Закон і Бізнес
Законодавча еквілібристика ставить під сумнів можливість звільнення суддів за наслідками кваліфікаційного оцінювання

Матеріали за темоюВККС визначилася із рекомендаціями для сотні суддів-п’ятирічок, але стануть до роботи вони не скоро

в„–18-19 (1368-1369), 10.05—18.05.2018Верховний Суд пішов війною на Конституційний?

08.05.2018Навіщо Трамп рекордними темпами призначає федеральних суддів

в„–17 (1367), 28.04—09.05.2018Голова Апеляції Київської області (1988—2013 рр.) Юрій Нечипоренко: Якщо до суддів буде таке ставлення, як зараз, то для своєї онуки я суддівської мантії не жадаю

в„–17 (1367), 28.04—09.05.2018Судді Верховного Суду України звинуватили РСУ у порушенні закону

27.04.2018ВС визначив, коли ВККС може зупинити оцінювання судді

в„–18-19 (1368-1369), 10.05—18.05.2018Судді повинні бути готовими до нововведень та відходу від стереотипів

в„–16 (1366), 21.04—27.04.2018Щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією ВСУ (повний текст рішення РСУ)

в„–16 (1366), 21.04—27.04.2018Звільнено голову Хмельницької апеляції

17.04.2018Голова Апеляційного суду Чернігівської області пішов у відставку

в„–15 (1365), 14.04—20.04.2018ВРП вказала на помилки, яких слід уникати суддям, щоб не проходити перекваліфікації

в„–14 (1364), 07.04—13.04.2018ВККС: 1,4% суддів не відповідає посаді, 22% - під питанням

10.04.2018На проведення кваліфоцінювання 999 суддів ВККС потрібно 3114 людино-днів

в„–14 (1364), 07.04—13.04.2018ВС підтвердив право ВККС закривати відомості про оцінювання суддів

в„–13 (1363), 31.03—06.04.2018ВККС може продовжувати кваліфоцінювання і без ГРД

в„–13 (1363), 31.03—06.04.2018ГРД не може вийти з процедури кваліфоцінювання суддів, - правники

28.03.2018Правники пояснили недоліки реформи господарської юрисдикції

27.03.2018ВККС дала Громадській раді доброчесності 10 днів аби виправитися

27.03.2018ВККС запевняє, що зможе сама оцінити доброчесність суддів

26.03.2018ГРД зазначила 5 умов для відновлення оцінювання суддів

26.03.2018


Завантажити більше публікацій
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій —

[url=http://zib.com.ua/ua/comments/132892.html]Читати всi
[url=http://zib.com.ua/ua/print/132892.html]
[url=#][/url]

Долучайтесь до нас у Facebook

Залишити коментар
Новини
  • Останні
  • Перегляди
  • Коментарі
Календар публікацій
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031